Nejbližší klubová akce bude v roce 2024. Přejeme všem členům klidné svátky a vše nejlepší do nového roku.

Klasifikace a tituly

Výsledek vašeho snažení při přípravě psa na výstavu bývá zhodnocen dosaženým ohodnocením a případným získáním titulu.
V třídě mladých a dorostu: velmi nadějný
nadějný
Ve třídách ostatních (nad 15 měs.): výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný

Nejlepším ze psů se známkou Výborná 1 může být udělen případně i titul, záleží na rozhodnutí rozhodčího. Po získání potřebného počtu požadovaných titulů si můžete zažádat o udělení šampionátu. Za poplatek pak obdržíte certifikát, který vás opravňuje hlásit psa do třídy šampionů.

Tituly a čekatelství


Vítěz třídy - uděluje se na oblastních či krajských výstavách a to jedincům, kteří získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či veteránů ocenění výborný 1
Oblastní a krajský vítěz -uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Klubový vítěz - podmínky pro udělení upravuje statut příslušného chovatelského klubu. U plemene beauceron se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, který má DKK max. 2. stupně a jehož majitel je členem klubu (BK ČR).
Vítěz speciální výstavy - uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
Národní vítěz - uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a třídy vítězů.
Nejlepší mladý - BOJ - nastupují fena a pes se zadaným titulem CAJC.
Nejlepší veterán - BOV - uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.
Vítěz plemene FCI - BOB - soutěží o něj vítězové třídy mladých (CAJC) a nejlepší jedinci s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, speciální vítěz a výborný 1 třídy veteránů. Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním titulu CAC.
Vítěz skupiny FCI - BIG - do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny FCI - beauceron patří do I. skupiny FCI.
Vítěz výstavy - BIS - do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI. U vícedenních výstav bývá zadáván ještě titul Vítěz výstavního dne - BOD.
CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých. Zadává se pouze psovi a feně výbornému 1 ve třídě mladých na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
CAC - čekatelství českého šampionátu krásy. Zadává se psovi a feně výbornému 1 v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
Res. CAC - zadává se psovi a feně výbornému 2 ve třídě, kde byl zadán CAC.
CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Může být zadán na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampiónů.
Res. CACIB - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují výborní 2, RES. CAC ze třídy, ve které byl zadán CACIB a výborní l CAC z ostatních tříd.


ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - JCh

K získání tohoto titulu musíte obdržet z výstav 3 kartičky dokladující získání čekatelství - CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC, získané do věku 2 let psa – tj. 24 měsíců, a to nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - CHČR

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION"
2. vydání
1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, jsou k dispozici dvě možnosti. Výběr mezi nimi přísluší majiteli psa:
 Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
 pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí, rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz. Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Majitel psa, který získal CAC je povinen tuto kopii poskytnout (např. nechat ofotografovat originál posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze strany ČMKU

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


ČESKÝ GRANDŠAMPION

Pes či fena musí mít vystaven diplom Champion ČR. Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů/vítězů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Pes či fena musí získat 3 x V1 ve třídě veteránů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích.

INTERCHAMPION – ICh

Pokud váš pes obdržel dvakrát potvrzení o čekatelství CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států v rozmezí nejméně 1 rok a 1 den, které je již potvrzené FCI z Belgie (kartička obdržená přímo na výstavě nepostačí!) a má již vystavený velký certifikát o složené mezinárodně uznávané zkoušce, můžete zažádat o přiznání titulu ICh.

O udělení titulu žádáte písemně (doporučenou poštou) nebo osobně na ČMKU, kdy nezapomeňte výše uvedené materiály a originál průkazu původu nebo alespoň originál jeho přílohy.

Kontaktní adresa je: ČMKU, Jankovcova 53, 17000 PRAHA 7, e-mail: CMKU@CMKU.CZ
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz