Nejbližší klubové akce: Mistrovství republiky FO 26.-27.10.2019 Bochovice, Speciální výstava beauceronů 28.10.2019 Bochovice

Klasifikace a tituly

Výsledek vašeho snažení při přípravě psa na výstavu bývá zhodnocen dosaženým ohodnocením a případným získáním titulu. K výstavnímu posudku jsou přikládány i různobarevné stuhy, kdy dle barvy ihned poznáte jakou známku vám rozhodčí udělil.
V třídě mladých a dorostu: velmi nadějný žlutá stužka
nadějný bílá
Ve třídách ostatních (nad 15 měs.): výborný modrá
velmi dobrý červená
dobrý zelená
dostatečný fialová

Nejlepším ze psů se známkou Výborná 1 může být udělen případně i titul, záleží na rozhodnutí rozhodčího. Po získání potřebného počtu požadovaných titulů si můžete zažádat o udělení šampionátu. Za poplatek pak obdržíte certifikát, který vás opravňuje hlásit psa do třídy šampionů.

Tituly a čekatelství


Vítěz třídy - uděluje se na oblastních či krajských výstavách a to jedincům, kteří získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či veteránů ocenění výborný 1
Oblastní a krajský vítěz -uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Klubový vítěz - podmínky pro udělení upravuje statut příslušného chovatelského klubu. U plemene beauceron se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, který má DKK max. 2. stupně a jehož majitel je členem klubu (BK ČR).
Vítěz speciální výstavy - uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
Národní vítěz - uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a třídy vítězů.
Nejlepší mladý - BOJ - nastupují fena a pes se zadaným titulem CAJC.
Nejlepší veterán - BOV - uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.
Vítěz plemene FCI - BOB - soutěží o něj vítězové třídy mladých (CAJC) a nejlepší jedinci s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, speciální vítěz a výborný 1 třídy veteránů. Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním titulu CAC.
Vítěz skupiny FCI - BIG - do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny FCI - beauceron patří do I. skupiny FCI.
Vítěz výstavy - BIS - do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI. U vícedenních výstav bývá zadáván ještě titul Vítěz výstavního dne - BOD.
CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých. Zadává se pouze psovi a feně výbornému 1 ve třídě mladých na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
CAC - čekatelství českého šampionátu krásy. Zadává se psovi a feně výbornému 1 v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
Res. CAC - zadává se psovi a feně výbornému 2 ve třídě, kde byl zadán CAC.
CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Může být zadán na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampiónů.
Res. CACIB - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují výborní 2, RES. CAC ze třídy, ve které byl zadán CACIB a výborní l CAC z ostatních tříd.


ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - JCh

K získání tohoto titulu musíte obdržet z výstav 3 kartičky dokladující získání čekatelství - CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC, získané do věku 2 let psa – tj. 24 měsíců, a to nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - CHČR

Beauceron je vedený stále jako pracovní plemeno, proto je třeba k získání tohoto titulu kromě dvou získaných čekatelství CAC (od dvou rozhodčích nejméně ve dvou výstavních sezónách, kdy alespoň jedno čekatelství musí být uděleno na mezinárodní výstavě) i certifikát o složené zkoušce. Nemůže být použitý CAC, který byl již použit k získání titulu JCh.

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPIÓN "
1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:
1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu: Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.
ŘÁD UKONČIL PLATNOST K 1.1.2011.
ŘÁD ZNOVU NABYL PLATNOSTI OD 1.4.2011.

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad. Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

ČESKÝ GRANDŠAMPION

Pes či fena musí mít vystaven diplom Champion ČR. Poté musí získat 3 x CAC ve třídě šampiónů/vítězů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Pes či fena musí získat 3 x V1 ve třídě veteránů, z toho jeden z mezinárodní výstavy, od dvou rozhodčích.

INTERCHAMPION – ICh

Pokud váš pes obdržel dvakrát potvrzení o čekatelství CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států v rozmezí nejméně 1 rok a 1 den, které je již potvrzené FCI z Belgie (kartička obdržená přímo na výstavě nepostačí!) a má již vystavený velký certifikát o složené mezinárodně uznávané zkoušce, můžete zažádat o přiznání titulu ICh.

O udělení titulu žádáte písemně (doporučenou poštou) nebo osobně na ČMKU, kdy nezapomeňte výše uvedené materiály a originál průkazu původu nebo alespoň originál jeho přílohy.

Kontaktní adresa je: ČMKU, Jankovcova 53, 17000 PRAHA 7, e-mail: CMKU@CMKU.CZ
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com