Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

MONDIORING

Zkušební řád Mondioringu
platný od 1.1.1994

Schválený jako mezinárodní zkušební řád komisí pro pracovní kynologii FCI dne 5.9.1994 s tím, že k pořádání akcí dle tohoto zkušebního řádu ve svém státě musí dát souhlas příslušná členská organizace FCI.

I. Předmluva
Náplň Mondioringu byla zpracována zástupci Evropy i Ameriky z důvodu sjednotit jednotlivé národní zkušební řády a vnést tak obohacení do výcviku psů, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Jeho cílem je:

- přivést pobavení pro diváky
- zabezpečit účastníkům předvedení výcviku psů se stupňujícími se požadavky.
- umožnit odborné kynologické veřejnosti sportovní soutěžení

         K provádění Mondioringu potřebujeme uzavřený prostor (stadion) vybavený příslušnými pomůckami, jednoho nebo dva pomocníky v ochranném oděvu, psovody a rozhodčí, jejichž úkolem je posuzovat účastníky dle tohoto zkušebního řádu. Tento řád popisuje jednotlivé cviky, příslušný počet bodů pro každý cvik a srážkové body jednotlivých chyb.

Aby se všichni mohli se zkušebním řádem Mondioringu dobře seznámit, je:

- lehce pochopitelný v popsání jednotlivých cviků
- jednoduchý v provedení
- jasný v hodnocení

         Přesto při možných mimořádných okolnostech,nebo nedostatečném popisu cviku, nesmí nikdy rozhodčí zapomenout na důvod, pro který tento zkušební řád vznikl. Musí být přesné použitelný s respektováním jeho zvláštností, především však musí být vyloučeny všechny znevažující výklady a předsudky.

Cílem tohoto řádu je zdůraznit:

- způsobilost psů
- kvalitu jejich výcviku
- umění psovodů
- a především vlohy psů

Obsahem jsou 3 disciplíny v běžném pořadí:

- poslušnost
- skoky
- obrana
         Pořadí jednotlivých cviků v každé disciplíně se před zahájením soutěže losuje mezi jednotlivými účastníky a je pro všechny stejné.

Upozornění: Zkušební řád Mondioringu je předkládán do mnoha jazyků. V případě nejasnosti platí francouzský text.

II. Pomocník pro obranu.

Připomeňme si, že dříve byla taková osoba pojmenovávána názvy "Apač", "Zlý pachatel", "Manekýni", "Slamník", v Americe "becoy" (vnadidlo), nebo "Pomocník". Každé takové označení nese sebou vlastní filosofii výcviku a bylo by zajímavé uvést další výrazy používané v Německu, Španělsku, Holandsku, Itálii, nebo Švýcarsku. Názvu "pomocník pro obranu - figurant", bylo převzato jako celkem nové označení. Stejně jako u loveckých, služebních nebo pracovních psů pomocník vlastně neútočí, ale většinou se brání nebo utíká, nebo má za úkol psovi sebrat jeho předmět. Přesto figurant, jak je výše popsáno, je kamarádem psa i psovoda i když musí být pro oba protivníkem. V první řadě musí ale pracovat s rozhodčím a podporovat jeho hodnocení. Jestliže se chová pasivně, je pouze pohybujícím paňákem, který je dobrý jen k tomu, aby se nechal kousnout. Ale jestliže chce pomoct rozhodčímu aby mohl zhodnotit kvality psa, musí působit jako protivník zvířete. Svůj odpor může zvyšovat, protože je chráněn oděvem. Může se také chovat (ať již úmyslně nebo ne) ke každému psu jinak. Má těžký úkol, který ale musí vždy řešit sportovním a čestným způsobem. Aniž bychom se zabývali technickými detaily práce pomocníků - figurantů nikdy nesmíme zapomenout na 3 zlatá pravidla:

1. Pomocník (figurant) musí být absolutně nestranný
2. Nikdy nesmí v žádném případě způsobit psu fyzickou bolest.
3. Musí se chovat vždy tak, jako by nebyl chráněn ochranným oděvem a psovi se bránit, nebo na něj působit svojí rychlostí, lstí, útočností a uhýbáním.

Samozřejmé je, že za práci pomocníka - figuranta odpovídá rozhodčí a proto jej tento musí v jeho pokynech vždy uposlechnout.

III. Všeobecná ustanovení.

1. Hlášení.

Na pokyn pořadatele se dostaví psovod na plochu cvičiště. Se svým psem, kterého má volně u nohy bez vodítka, obojku nebo náhubku se postaví na místo určené rozhodčím a hlásí se. Psovod sděluje délky a výšky skoků a jejich pořadí. Hlásí rozhodčímu, zda svého psa na vzdálenost odvolává hlasem nebo pískáním. Vybere si obálku, ve které je uveden způsob prvního zadržení prchající osoby. Aniž by toto otevřel, odevzdá ji rozhodčímu, který je jediný, který bezprostředné po startu psa k zadržení ví, zda se jedná o zadržení se zákusem nebo o přerušené zadržení (viz předběžně popis zadržení). Pak si vezme psovod z jiného stojanu kus dřeva (číslovaného) pro cvik "vyhledání předmětů" a uschová si jej v prázdné kapse kalhot, nebo bundy.

2. Příprava na zahájení cviků (pro všechny práce stejné)

Psovod stojí a zůstává k dispozici pořadatele,který jej u startovních bodů v blízkosti cca 3m v každém cviku doprovází. Prvním pokynem rozhodčích je povoleno postavit se na start. Psovod má 30 vteřin čas, aby svého psa uvedl do stanovené polohy. Pokud těchto 30 vteřin uplyne, je cvik anulován. Psovod uvádí svého psa do polohy 1 povelem ("sedni", "lehni", nebo "stůj" - vždy podle cviku). Další povel ponechaný na vůli psovoda k úpravě psa je dovolen (příkl. "zůstaň").
Každý další povel k uvedení psa do polohy, nebo k jeho úpravě v poloze, je považovaný za druhý povel za druhý povel a je trestán ztrátou 1 bodu, Při více než 5-ti povelech navíc, je cvik anulován, a to i když stanovený čas 30 vteřin dosud neuplynul. Jakmile psovod se psem jsou v řádné
poloze, dává rozhodčí pokyn k zahájení cviku a psovod dává příslušný povel před kterým může použít oslovení psa jménem. Každý nestanovený povel bude potrestán.

3. Zvukové povely k odvolání ke konci cviků.
Jsou 2 způsoby odvolání:

a) na vzdálenost = přivolání
b) v blízkosti (1m) = k noze

Přivolání na vzdálenost může být provedeno hlasem nebo písknutím. Příslušný způsob musí oznámit psovod při hlášení a musí tento jednotně dodržovat pro celý průběh zkoušky. Nedodržení znamená bodovou ztrátu.
Přivolání k noze z blízkosti se dává hlasem. Jak povel hlasem tak i hvizd musí být krátký a souvislý. Pokud tak není, považuje se za další povel a jako takový bude i trestán.
K odvolání je povolen jen jeden zvukový povel.Každý další povel bude potrestán (viz pokyny v popisu každé práce). Při dalších povelech následuje bodová ztráta dle "všeobecného chování". Pravé tak i mínus 10 bodů (pro pouštění), pokud pes v určeném čase není zpět "u nohy".
Ve třídě I. je ponecháno na psovodovi zda svého psa přivolá, nebo nechá jej figuranta hlídat. Každopádně zvolený způsob musí ohlásit rozhodčímu při hlášení.

4. Všeobecné předpisy

Všeobecné chování.
Jestliže je rozhodčí toho mínění, že provedení jednoho,nebo více cviků je pouze povrchní, odečítá z celkově docílených bodů u každého cviku až 10% .
Pokud se psovod před, v průběhu nebo po konané zkoušce nechová ukázněně, jedná rozhodčí obdobně. Výše odečtených bodů závisí na jeho zvážení.
V průběhu zkoušky je psovodovi zakázáno vznášeti jakékoliv námitky ke sboru rozhodčích vyjímaje případu zranění psa, nebo jeho samého. V případě nedodržení tohoto ustanovení následuje ztráta 10 bodů za "všeobecné chování", v případě opakování vyloučení ze zkoušky.
Bodová ztráta za "všeobecné" chování se odečítá z celkové dosažených bodů.V případe obzvláště neukázněného chování psovoda, může jej rozhodčí vyloučit z další účasti, odebrat mu výkonnostní sešit a tento s příslušnou zprávou předat příslušné národní výcvikové komisi.

Podmínky účasti pro zkoušky Mondioring
Psovod musí mít pro svého psa vystavenu výkonostní sešit od svého národního kynologického svazu. Připuštěna jsou všechna plemena psů, pokud mají průkaz původu uznávaný FCI.
Předtím, než je pes připuštěn k provedené zkoušce dle třídy III. musí se prokázat jeho kvalifikace následovně:

- ve třídě I. 2 zkoušky s počtem bodů od 160 do 200
- ve třídě II. 2 zkoušky s počtem bodů od 240 do 300

Psovod může, pokud si tak přeje dělat zkoušky ve stejné třídě tak dlouho, jak chce. Pokud pes nedosáhne ve třídě III. 300 bodů, může zpětné v kategorii II. provádět soutěže tak dlouho jak uzná psovod za vhodné.

Mezinárodní mistrovství Mondioring
Nejlepší psi se setkávají na mistrovství, které je pořádáno každým rokem v druhém říjnovém konci týdne. Každá zemská organizace smí provést na toto mistrovství vlastní výběr účastníků. Možný počet účastníků z každé země určí pořadatel.

Směrnice
Každým rokem, nejméně 6 měsíců před mistrovstvím, vydá pořadatel směrnice. Které obsahují:

- náhrady pro rozhodčí a pomocníky
- nabídku výkonů pro psovody

Sbor rozhodčích
Přizváni jsou 3 rozhodčí. Jeden z pořádající zemské organizace, 2 rozhodčí z různých zemí. Tito jsou vylosováni bez ohledu na pořádající zemi.

Pomocníci figuranti
Ve třídě III. pracují 3 figuranti. Kterou obranářskou disciplínu bude každý z nich figurovat, rozhodne los.

Průběh zkoušek
Organizátor se zavazuje soutěže připravit starostlivě a to do nejmenších detailů. Aby byla zaručena účast zahraničních psovodů, musí být příslušné zahraniční organizace včas vyrozuměny.
Místo, kde se zkoušky konají musí být nejméně 60 x 40 m velké, nejvíce 5 000 m2 - Půda nesmí být dlážděná ani asfaltová. Nutno dbát toho, aby v tomto prostoru nebyly žádné předměty o které by se mohl pes zranit. Prostor musí být oplocen. Pořadatel je povinen zabezpečit 2 osoby pro přemistňování překážek, předhazování potravy atd. Rovněž je povinen zabezpečit vedoucího prostoru, který dobře zná zkušební řád i průběh jednotlivých cviků.
Stůl pro sekretariát rozhodčí komise musí být umístěn tak, aby od něho mohl rozhodčí dobře sledovat průběh celé zkoušky. Dále je potřebná jedna nebo dvě osoby, k zabezpečení bezporuchové funkce sekretariátu. Pořadatel se musí postarat též o označení prostoru. Každý začátek cviku musí být označen. Pro cvik "hlídání předmětů" musí být označeny 2 kruhy o průměru 2 a 5 m.

Organizátor připraví pro rozhodčí následující pomůcky:

- 6 předmětů pro útoky
- překážku pro útok (viz zkuš. řád)
- 3 překážky (dle obrázků ve zkuš. řádě)
- 6 aportovacích předmětů (viz seznam zkuš. řádu)
- kousky potravy
- předměty ze dřeva (10 x 2cm) pro " vyhledávání předmětů"
- 2 pistole ráže 9 mm
- vlaječky jako označení pro "přerušený útok"
- bodové listy
- 1 až 2 úkryty (zástěny) pro cvik " ukrytí psovoda"
- 3 až 4 předměty běžné potřeby pro " hlídání předmětů"

Aportovací předměty jakož i ty pro útok, jsou vylosovány rozhodčím bezprostředně před zkouškou. Pořadatel rovněž zabezpečí pro každou třídu a zkušební den zkušebního psa. Mimo toho usiluje také o to, aby byla zabezpečena houkačka k označování začátku a konce cviků. Používání píšťalky je ponecháno výhradně pro psovoda.
Požadovány jsou 2 vchody a východy a to jeden pro psovoda se psem, druhý pro figuranty. Pro figuranty musí být zabezpečeno místo (stan, místnost), kde by se zdržovali v době kdy obrana neprobíhá. Toto místo je voleno tak, aby nesvádělo pozornost cvičících psů, musí být od cvičebního prostoru vzdáleno nejméně 5 m. Na cvičební ploše, ani na jejím okraji, nesmí být postaveny nádoby s vodou.
Mimo cvičební plochu musí být postaven úkryt, ve kterém se může zdržovat psovod v průběhu přípravy na cvik "průzkum terénu". Zde má také příležitost dát svému psu napít.

Losování
Před začátkem zkoušek provede pořadatel losování startovního pořadí. Rovněž za přítomnosti psovodů je losováno pořadí jednotlivých cviků, jakož i výchozí poloha psů pro cvik "polohy" (sedni, vstaň, lehni). Naposled se losuje poloha psa v průběhu cviku "ukrytí psovoda" (sedni, lehni).
Zkušební pes
Povinně musí být před začátkem zkoušek v každé třídě předveden zkušební pes.
Potrava
Musí být připraveny různé kousky potravy v přiměřené velikosti (nejvíce ve velikosti pěsti). Může to být sýrové nebo vařené maso, kosti, ryba, sýr, suché pečivo, cukr atd.
Hůl
Připravená hůl musí být z bambusu křížem rozřezaného.
Povely
Musí být dávány psovodem přesně podle zkušebního řádu, mohou být dávány...
Bodové listy
Musí odpovídat příslušnému vzoru a musí obsahovat veškeré údaje o zkoušce. Vyplňují se pro každou třídu a psa 3x (l originál a 2 kopie):
- originál pro rozhodčího
- jedna kopie pro pořadatele
- druhá kopie při vyhlašování výsledků je určena pro psovoda

Činnost a povinnosti rozhodčích
Pokud sbor rozhodčích sestává z více rozhodčích, posuzují tito společné a nikoliv jednotlivě. Musí znát přesně zkušební řád a toho se také držet. Rozhodčí využívá zkušební řád samostatně a řídí speciální práci pomocníků ve třídě I, II a III.
Pro jasné chyby je nutno používat přesných odečtu uvedených ve zkušebním řádě. Každá bodová ztráta musí odpovídat buď chybě - nevyhovujícímu výkonu psa, nebo chybnému chování psovoda.
Předtím než se zúčastní zkoušek, jsou účastníci povinni se seznámit s řádem a předpisy.
Rozhodnutí rozhodčích nebo sboru rozhodčích, ve vztahu na možné případy ve zkušebním řádu neuvedené, je nedotknutelné.
Výhradně rozhodčí stanovuje průběh cviků. Všechny cviky se provádějí až na jeho schválení, Houkačkou dává signál k zahájení a ukončení každého cviku. Musí dávat pozor na to, aby všechny cviky pro každého psa byly provedeny ve stejném pořadí a stejným způsobem. Podmínky musí být pro všechny psy stejné.
Bezprostředné po každém jednotlivém cviku komentuje rozhodčí pro diváky srozumitelným způsobem práci a zadaný počet bodů. Sčítá celkový počet bodů a podepisuje bodovací listy. V průběhu 15 minut po ukončení zkoušky psem má být jeho bodovací list vyplněn.

Pomocníci pro obranu - figuranti
- Figurantům je zakázáno bití psa holí.
- Pistolí se střílí do vzduchu v úhlu cca 45o.
- Před začátkem příslušného útoku přemístí se do vzdálenosti 10 - 20m před psa do středu cvičebního prostoru.

IV. Poslušnost

1. Volné sledování u nohy                    6 bodů

Rozhodčí nebo pořadatel ukáže psovodovi cestu, kudy má se svým psem jít. V průběhu této cesty jsou tři změny směru obraty v pravých nebo ostrých úhlech, jeden obrat čelem vzad a 2 x zastavení na pokyn rozhodčího.

Srážky:

- pes předbíhá, zůstává vzadu, mírný boční odstup (nezáleží zda se tak děje na rovném úseku, při obratu, zastavení, nebo otočení) za každou chybu - 0,5 bodu
- pes opustí, nebo nenásleduje psovoda - 6 bodů

2. Nepřítomnost psovoda                   10 bodů

Na místě označeném rozhodčím je pes odložen v leže u třídy I. a II. U třídy III. je losováno zda bude odložen v sedě nebo vleže.
Rozhodčí může - dle možnosti prostoru a okolí - místo pro tento cvik měnit. Psovod je nepřítomen po dobu l minuty, počítáno od doby, kdy zajde do úkrytu. Nesmí se otáčet ke psu na cestě do úkrytu, ani při vstupu do úkrytu. V průběhu nepřítomnosti psovoda probíhá pokus o odvrácení pozornosti psa, při němž se pes musí chovat klidně, nesmí se pohybovat, nebo měnit polohu. Způsob odlákání pozornosti psa je odlišný v každé příslušné třídě. Nesmí se přitom jednat o útok nebo dráždění a musí se toto dít nejméně ve vzdálenosti 10 m od psa. Účast figuranta není dovolena.

Srážky:

- pes v průběhu l minutové nepřítomnosti psovoda zaujme jiný postoj - 10 b.
- nebo v průběhu odchodu psovoda do úkrytu - 10 b.
- pes se vzdálí z místa odložení, aniž by měnil postoj, za každý metr - 1 b.
- pes změní postoj po příchodu psovoda - 2 b.
- psovod se psovi ukáže v průběhu cviku - 10 b.
- každý nepovolený povel - 10 b.
- psovod se otočí na psa na cestě k úkrytu nebo při vstupu do úkrytu - 10 b.

3. Vysílání vpřed                   12 bodů

Pes je odložen za startovní čáru na bodě vyznačeném kolmicí. Na pokyn rozhodčího dává psovod svému psu povel "vpřed". Pes se má vzdálit v přímém směru do vzdálenosti 20 m a má doběhnout na označení rovnoběžné ke startovní čáře.
Tato čára je 20 m dlouhá zakončená značkami (nebo 2 praporky). Pro třídu II. a III. je tato čára 30, případné 40 m vzdálená rovnoběžně od startovní čáry. Od ohraničení, vždy 5 m směrem dovnitř, jsou vždy 1 m dlouhé kolmé čáry, které označují optimální prostor k dosažení.
jakmile pes dosáhne příslušnou rovnoběžně probíhající čáru přivolá si psovod svého psa povelem nebo zapískáním "k noze".

Body:

- dosažení optimální zóny - 12 b
- mezi ohraničením a kolmicemi - 8 b
- mimo ohraničení - 4 b

Srážky:

- zvukové nebo pokynové povely - 2 b
- každý další povel k vysílání - 4 b
- pes nejde přímo, každé odchýlení od směru - 1 b
- pes se vrací před zvukovým povelem psovoda, za každou chybu - 2 b
- pes vybíhá:
     a) před pokynem rozhodčího - 4 b
     b) po pokynu rozhodčího - 2 b
- pes nedosáhne stanovené čáry -12 b
     (čas pro zpáteční cestu : 20 vteřin)
- doplňující povel k návratu - 12 b

Nákres:

4. Polohy I.                    10 bodů
Polohy II + III.                   20 bodů

Při tomto cviku je pes před psovodem. Musí se na vzdálenost 5,10 a 15 m dobře vidět. Na pokyn rozhodčího dává psovod psu pokyn k poloze sedni, lehni nebo vstaň.
Ve třídě II. a III.se provádí každá ze 3 poloh 2x v pořadí dle pokynů pořadatele. Ve třídě I. je každá poloha prováděna jednou.

Body:         I. ,II. + III.

- pro3 (3x3) případně 6 (6x3) provedených poloh   9 bodů, 18 bodů
- přivolání "k noze"   1 bod, 2 body

Srážky:

- pes změní polohu na začátku - 2 body
- pes neprovede přikázanou polohu - 3 body
- pes se pohybuje směrem k psovodovi, za každý metr - 1 body
- pes přijde k psovodovi před ukončením cviku - 2 body

5. Odmítání potravy I.                    5 bodů
Odmítání potravy II + III.                   10 bodů

Ve třídě II. a III. je na plochu rozloženo 6 různých kousků potravy dle zvážení rozhodčího.
Ve třídě l. je jen l kousek potravy, ve třídě II. a III. 2 kousky potravy (jednotlivé nebo najednou) odhozeny v průběhu poslušnosti na zem dle pokynu rozhodčího. Pro všechny soutěžící stejné.

Poznámka: Je zakázáno potravu odkládat blíže než do 5 m vzdálenosti od předmětu hledaného psem.

Srážky: I.,     II. + III.

- pes potravu olízne, sežere, nebo vezme ji do tlamy (hozenou nebo na zemi ležící)   - 5, - 10
- pes se vzdaluje od odhozené potravy, každý metr   - 1, - 1
- psovod působí na psa zvukovým nebo pokynovým povelem, nebo odvrací psa od potravy,
aby ji nemohl olíznout nebo sežrat   - 5, - 10

6.Přinášení předmětu                   12 bodů

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti 5 m od psa. Cvik musí být proveden v průběhu 15 vteřin.
Před zkouškou je vylosováno z připraveného seznamu jaký předmět bude použit (činka, kužel, pytlík s pískem, plastiková láhev, malá taštička, kolečko kočárku atd.)
Pes musí mít možnost předmět, nejvíce l kg těžký, dobře uchopit. Jeden povel k aportování je povolen.

Srážky:

- doplňující nebo nepovolené povely -12 b
- zvukové nebo pokynové pokyny -12 b
- práce není provedena do 15ti vteřin -12 b
- pes nevybíhá:
     a) před pokynem rozhodčího - 4 b
     b) po pokynu rozhodčího - 2 b
- pes stéká nebo si hraje s předmětem - 1 b
- pes předmět upustí, pro každé - 1 b
- pes při odevzdání předmětu nesedí - 1 b

Upozornění: Předměty ze skla a kovu jsou zakázány!

7. Vyhledání předmětu                    15 bodů

Čas: 1 minuta
Psovod si při hlášení zastrčí do kapsy malé, nedotčené dřívko a hlásí rozhodčímu jeho číslo. Všichni psovodi mají dřívka u sebe stejnou dobu. Psovod odloží svého psa na přikázané místo a položí, ve vzdálenosti 30 m v dohledu psa, dřívko do pomyslného čtverce 1x1 m. v průběhu návratu psovoda ke svému psu, jsou položeny další neočíslované předměty do blízkosti (nejméně 25 cm) jeho dřeva v pomyslném čtverci (3, 4 předměty dle třídy II., III.). Předměty jsou shodné velikosti s předmětem psovoda - 10 cm dlouhé a 2 cm v průměru.
Na pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa povelem "hledej a přines". Povolen je jeden zvukový povel. Aby pes pochopil cvik, může psovod dát psovi načichat pachu ze svých rukou.

Srážky:

- zvukový a pokynový povel - 2 b
- opakovaný povel k vysílání psa -15 b
- nepřineseni předmětu, nebo nepřineseni v určeném čase -15 b
- pes vybíhá:
     a) před pokynem rozhodčího - 4 b
     b) po pokynu rozhodčího -2 b
- pes štěká - 1 b
- pes předmět upustí, za každou chybu - 1 b
- pes při odevzdávání předmětu nesedí - 1 b
- pes opustí své místo při návratu psovoda (více jak 2m) -15 b
- pes se vzdálí do 2m, za metu - 1 b
- pes zvedne jiný předmět -15 b

Upozornění: Psovod si pro rozhodčího ověří u pořadatele správnost přineseného předmětu.

V. Skoky

Ve třídě I. si může psovod ze tří skoků vybrat jeden, tento sdělí rozhodčímu při hlášení.
Viz "všeobecná ustanovení" odstavec "příprava na zahájení cviků" stejný pro všechny práce.
Následující pokyny k posuzování platí pro všechny tři skoky (strmou stěnu, skok do dálky, překážku):

- psovod si umístí před skokem psa na takovou vzdálenost, která mu vyhovuje
- postaví se ihned do označeného úhlu vpravo nebo vlevo od skoku
- pokud pes před provedením skoku opustí své místo, tak že jej psovod musí znovu umístit
- ztrácí jeden pokus a příslušnou srážku bodů
- pro strmou stěnu a skok do dálky jsou pro každý cvik povoleny 3 pokusy

U překážky jsou celkově k dispozici pro skok tam i zpět 3 pokusy. Jestliže zpětný skok je proveden chybně, nebo jej pes neprovede, odvede si psovod psa zpět na místo kde jej zastavil a vrátí se opět na své místo za překážku. Na pokyn rozhodčího může být cvik opakován.
Při nepodařeném pokusu, při jakémkoliv skoku, může psovod požadovat skok hlubší nebo vyšší. Povolen je jeden zvukový povel. Každý dodatečný povel pokynem, nebo pomoc tělem, je trestán.
Psovod, ale může psa přirozeným způsobem sledovat svým pohledem, aniž by na něm ustrnul.
Jestliže pes provedl skok, je zvukový povel (nepovinný) "k noze" nebo zastavení psa, povolen. Pes musí být u svého psovoda do 10-ti vteřin a to s použitím povelu nebo bez něho, jinak následuje bodová srážka.
Potrestán bude i pes, pokud po skoku, navzdory povelu, se neuklidní. Psovod čeká na pokyn rozhodčího, než se od příslušného skoku vzdálí. Psovodu je zakázáno, aby předem svému psu skoky ukazoval.

1. Kolmá stěna                   15 bodů
výška (m)        1,80         1,90        2,00
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz