Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.

Nová koncepce chovu a zavedení chovných tříd u plemene beauceron od 1.1.2009.

Rozdělení do chovných tříd je podobné, jako je tomu ve Francii, domovině plemene. Když majitel splní podmínky pro zařazení jedince do plemenitby, založí mu poradce chovu chovnou kartu. Dosažení chovné třídy bude potvrzeno vydáním kartičky s uvedením této chovné třídy a zápisem CHOVNÝ do PP. Kartičku a zápis vystavuje poradce chovu. Během života se mohou třídy měnit. Je už záležitostí chovatele, aby při zápisu vrhu předkládal na pracoviště plemenné knihy i kartičku s aktuálně platnou chovnou třídou rodičů.

Chovné třídy:
1.-4. třída pro jedince bez odchovů;
5.-6. třída pro plemeníky a chovné feny s odchovy;
Všeobecné: Zachovat RTG DKK, omezení do II.stupně (zdravotní hledisko). BK nedovoluje, aby byli spojováni jedinci s klinickým nálezem (stupeň II) s jedinci s nálezem I. a II. stupně. BK nedovoluje, aby byli spojováni dva jedinci barvy harlekýn.

Povahové testy při klubových akcích: doporučuje se pořádat dvoudenní akce, jeden den budou probíhat popisné svody a povahové testy, druhý den klubová nebo speciální výstava. Podmínkou pro uspořádání takové výstavy je nejen odpovídající prostor, ale i nezbytné zázemí (stravování, ubytování). Popisný svod, výstava a povahový test může proběhnout v jeden den, pokud je pořadatel schopen zajistit adekvátní prostory a hladký průběh akce. Popisný svod a povahový test může probíhat také samostatně, nebo při jiné klubové akci (např. Výcvikový tábor, setkání...). Popisný svod bude obsahovat i výsledek měření kohoutkové výšky, popis chrupu, podrobný tabulkový popis exteriéru jedince. Podmínkou k účasti na popisném svodu je dosažení věku 15 měsíců. Výsledek popisného svodu nebude mít vliv na zařazení do chovné třídy, bude sloužit pro potřeby klubu a chovatelů. Popisný svod i povahový test může jedinec opakovat bez omezení.

U jedinců, kteří již byli bonitovaní před zavedením systému chovných tříd a jejichž majitelé mají zájem o přidělení chovné třídy:
– popis z bonitace bude uznán jako popisný svod
– pokud neabsolvovali povahový test nebo nesložili požadované zkoušky z výkonu, musí tento absolvovat
– při splnění všech podmínek bude chovná třída udělena za stejný poplatek, jako nově uchovněným jedincům


Třída RTG DKK Výstavní ocenění a pracovní ocenění Povahový test Popisný svod
I. Confirmé Max. 2.stupně musí získat jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých Nemusí absolvovat ANO
II.Premier Choix Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) alespoň jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
III.Excellent Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Alespoň jedno ocenění na CAC-ové výstavě („v“) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) V nebo VD z CAC-ové výstavy, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení) druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu Nemusí absolvovat ANO
IV.Recommandé Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) nejméně jedno ocenění s pořadím na klubové nebo speciální výstavě („v“ 1.-4) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) nejméně jedno ocenění „Výborný-á“ na klubové nebo speciální výstavě, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení), druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu. Nemusí absolvovat ANO
V.Elite B Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Pes s chovným oceněním I.-III. třídy-potomci pocházející minimálně od 2, maximálně od 6 fen-8 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 6 Excellent Dle zařazení tříd I. - III. ANO
Fena s chovným oceněním I.-III. třídy-potomci pocházející minimálně ze 2 vrhů-5 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 3 Excellent
VI.Elite A Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Pes s chovným oceněním IV. třídy-potomci pocházející minimálně od 2, maximálně od 6 fen-8 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 6 Excellent Dle zařazení třídy IV. ANO
Fena s chovným oceněním IV. třídy-potomci pocházející minimálně ze 2 vrhů-5 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 3 Excellent


poplatky : popisný svod (samostatně nebo opakování) 350,-
povahový test (samostatně nebo opakování) 350,-
popisný svod, povahový test, výstava 1000,-
vydání kartičky s chovností 200,-
(Při přeřazení psa do vyšší třídy chovnosti se již za kartičku neplatí)


Pro členy bude tedy výhodnější účastnit se klubových a speciálních výstav, než získávat výstavní posudek na ostatních výstavách.

Podrobné vysvětlení pro veřejnost:
Tento systém chovu dává chovatelům prostor pro uskutečnění vlastních chovatelských cílů, rozšiřuje jejich možnosti, ale zároveň odpovědnost. Nejvyšší chovná ocenění získají jedinci, jejichž kvalita se ukáže na kvalitě potomků. Takovýto systém hodnocení by měl přispět nejen k vyšší kvalitě chovu, ale také k větší informovanosti majitelů štěňat ze strany chovatelů.

Co to bude znamenat v praxi?
Svody dorostu a bonitace v současné podobě by byly zrušeny. Majitel jedince do 15-ti měsíců věku nemá tedy žádnou povinnost vzhledem k uchovnění zvířete. Způsob uchovnění se zjednodušší – bude možné jedince uchovnit během jediné akce – klubové nebo speciální výstavy, kde bude zároveň prováděn popisný svod a povahový test. Zařazení do chovné třídy také nebude záviset pouze na jediném rozhodčí, majitel psa si sám může vybrat, na jaké výstavě nechá psa posoudit. Nejvyšší chovná ocenění pro jedince bez odchovů (IV. třída) bude možné získat pouze na klubových a speciálních výstavách. Tím bude zajištěno, že toto ocenění zadají nejlepší odborníci pro plemeno, které klub deleguje z řad českých i zahraničních rozhodčích. Do chovných tříd budou jedinci zařazováni z hlediska exteriérového (výsledky výstav), povahového (výsledky povahového testu), zdravotního (dysplazie) a podle chovné hodnoty jedince (hodnocení kvality potomků).

Do chovné třídy budou zařazeni jedinci starší 15-ti měsíců, kteří splní následující podmínky:
– RTG DKK max. 2. stupně (vyhodnocení může být prováděno od věku 12 měsíců)
– výstava ve třídě dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů či šampionů)
– účast na popisném svodu a povahovém testu
pozn. Dle platných chovatelských řádů mohou být jedinci využiti v chovu po dosažení věku:
18 měsíců – psi
24 měsíců – feny


Proč popisný svod?
Je třeba zajistit změření kohoutkové výšky (tu standard přesně vymezuje) a zaznamenání podrobného popisu zvířete jak pro potřeby klubu, tak pro informovanost chovatelů. Výsledky popisného svodu budou uváděny na předepsaném formuláři ve formě tabulky, kde bude podrobně popsána každá část těla psa.

Po splnění potřebných podmínek pro zařazení jedince do chovné třídy zašle majitel originál PP, kopii dokladu o splnění výstavy (VVPP), povahového testu a popisného svodu (+ kopii dokladu o zaplacení poplatku) na adresu poradce chovu. Ten provede záznam CHOVNÝ do PP, vystaví kartičku s názvem příslušné chovné třídy a zašle zpět majiteli.

Majitel psa provede přeregistraci na plemenné knize, majitel feny provádí přeregistraci až při prvním vrhu. Pokud během života jedinec získá vyšší chovnou třídu, zašle kopii příslušných dokumentů (povahový test, výstava) opět poradci chovu, který vydá příslušnou kartu s chovnou třídou.

Chovatelská administrativa zůstává stejná jako v současné době (registrace krycích listů, žádost o tetovací čísla, přihlášení vrhu..), pouze k přihlášce vrhu přidá chovatel kopii kartiček s chovnou třídou rodičů.

Systém kontrol vrhů zůstává stejný, jako doposud.

Druhy chovu:
1. Výběrový - oba rodiče štěňat musí splnit podmínky pro zařazení do 4.-6. třídy chovnosti (Recommandé, Elite B, Elite A). U psů uchovněných před 1.1.2009, kteří nemají zařazení do chovné třídy, je podmínkou výstavní ocenění V1, CAC a všestranná zkouška z výkonu 1. stupně. Podmínky pro výběrový chov určuje členská schůze, poradce chovu je zodpovědný za správné uvedení druhu chovu v přihlášce k zápisu štěňat.
2. Kontrolovaný - spojení, ve kterém jeden nebo oba z chovných jedinců nesplňují podmínky bodu 1. pro výběrový chov.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz