Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.
Výběr posuzovatelů povahových testů beauceronů

1. Všem členům klubu, kteří se přihlásili jako zájemci o posuzování povah beauceronů bude zaslán dotazník (viz příloha)
2. Podle vyplněných dotazníků bude vybrána skupina cca 10-12 zájemců s největší kynologickou praxí, především v oblasti povahového testu. Všem zájemcům bude oznámeno, zda byli či nebyli vybráni do skupiny posuzovatelů. Posuzovatel může být z této skupiny vyloučen na vlastní žádost, rozhodnutím členské schůze nebo zrušením členství v klubu. Chovatelská komise má právo na uvolněné místo vybrat dalšího člena ze zájemců - čekatelů dle obdržených dotazníků. Každý člen klubu má právo vyžádat si tento dotazník u poradce chovu a jeho vyplněním a odesláním se stát „čekatelem“ na místo člena skupiny posuzovatelů.

Do skupiny posuzovatelů budou vybráni zájemci, kteří splní co nejvíce z následujících podmínek:
a) členství v klubu (je podmínkou vždy)
b) majitelství nebo osobní praxe se 3 jedinci plemene beauceron
c) absolvování povahového testu alespoň se 3 jedinci u současného rozhodčího
d) účast na školení francouzskými rozhodčími
e) alespoň 2x účast na akci jako zapisovatel nebo pomocník
f) co možná největší kynologická praxe

3. Vždy nejpozději 14 dní před konáním povahového testu proběhne losování 3 posuzovatelů + 1 náhradníka, kteří budou akci posuzovat. Pokud se někdo z vylosovaných nebude moci zúčastnit akce, zajistí účast náhradníka a změnu oznámí vedoucímu akce. Vylosovaní posuzovatelé budou zveřejněni nejpozději 7 dní před konáním akce na klubových webových stránkách. Losování je oprávněna provést nejméně 3-členná komise složená s členů chovatelské komise, předsednictva nebo výcvikářů (členy komise dohodne PCH individuálně před každou akcí dle momentálních možností). V případě neúčasti některého z posuzovatelů z důvodu neočekávané události má PCH právo stanovit dalšího náhradníka.
4. Povahový test bude posuzovat vždy tříčlenná komise, z níž jeden člen bude pomocník pro nasazování obojků, druhý člen figurant s holí provádějící útok a následný kontakt se psem, třetí člen bude střelec. Výběr funkce posuzovatele je na jejich dohodě, vždy však stejný pro všechny psy na dané akci.
5. Každý člen komise dostane formulář, do kterého bude zapisovat bodování. Rozhodčí se na bodování nesmí společně domlouvat. Výsledná známka bude průměrem známek od všech posuzovatelů.
6. Posuzovatelé mají nárok na náhradu cestovného ve výši spotřebovaných PHM, ne dle tarifů ČKS.

Formulář - Žádost o získani osvědčení "Posuzovatel povahoveho testu Beauceronů" naleznete v sekci Beauceron klub -> formuláře

Posuzovatelé povah
JMÉNO STAV
Kazdová Lidka posuzovatel
Součková Marcela posuzovatel
Tančevová Lucie posuzovatel
Havlová Eva posuzovatel
Knill Fejglová Veronika posuzovatel
Vokatá Kateřina posuzovatel
Černá Dagmar posuzovatel
Patasiová Dana čekatel
Zimová Denisa čekatel
Jozef Žigray čekatel
Lenka Gahlerová čekatel
František Matějek čekatel
Kateřina Valdhans čekatel
Lenka Táborská čekatel
Jaroslava Schwabová čekatel
Alena Zábranská čekatel
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz