Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie


3. vydání

PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.
2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora. Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.
5. Tento Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a potřeb ČMKU.

Čl. I
Obecné podmínky

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů: a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010; fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).
- u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně. Např. pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010).
- u fen, které ukončily 8. rok věku, je krytí podmíněno schválením příslušného chovatelského klubu a potvrzením veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost a odchování vrhu bez nadměrných rizik. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to na jedno krytí feny do dovršení věku 9 let.
- (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2014).
b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.
c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.
d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
2. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a, b, c ve svých vnitřních předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.
3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. XVI, bod 1 a 2.
4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:
- Chovatelem ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU
- Majitelem je osoba vlastnící daného jedince a je uvedená v jeho průkazu původu; v případě vlastnictví více majitelů (spolumajitelů), je za majitele považována ta osoba, která je v průkaze původu uvedena jako první (viz čl. V.)
- Držitelem může být další osoba, kterou majitel pověřil péčí o daného jedince a disponováním s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou, která se v případě chovných jedinců předkládá chovatelskému klubu a plemenné knize.

Čl. II
Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména:
a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) Pro zdravou populaci psů není přínosné vyloučit z chovu příliš mnoho psů; cílem jsou zdraví jedinci. Pro vyloučení nemocných psů z chovu by měly být využívány výsledky testů DNA na dědičné choroby. Psi, kteří vykazují znaky přenašečů monogenně dědičné choroby, by se měli pářit výhradně se psy, u kterých je prokázáno, že nejsou přenašeči alely pro danou chorobu.
c) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující, jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.
3. Druhy chovu jsou:
a) z hlediska ČMKU:
- čistokrevná plemenitba,
- křížení (ve smyslu předpisů FCI),
b) z hlediska klubu:
- kontrolovaný,
- řízený,
- evidovaný,
- volný,
- výběrový,
- jiný.
Pokud se v rámci klubu provádí určitý systém vedení chovu, musí být pravidla pro něj specifikovaná v předpisech klubu. O druzích chovu, pokud jsou klubem stanoveny, musí být informováno příslušné pracoviště plemenné knihy.
4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU uzavřenou smlouvu o spolupráci; bližší podrobnosti stanoví Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací (tuto směrnici před r. 2012 nahrazuje Smlouva s příslušnou plemennou knihou).
5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat (tj. zapisovat vrhy) pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, o svém záměru je chovatel povinen informovat oba kluby. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.
6. Detailní podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva. Vady vylučující z chovu musí být uvedeny v předpisech klubu.
7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu) a to včetně finančního vypořádání s klubem; to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu.

8. Chovatelský servis plemenné knihy: je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi chovatelským klubem a příslušným pracovištěm plemenné knihy. Jedná se např. o:
- Vedení číselné řady plemene
- Vydávání zápisových čísel
- Vystavování průkazů původu, příloh k PP, duplikátů
- Vyřizování exportních potvrzení
- Zápisy importů
- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince
Chovatelský servis klubu: je chovatelům poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi klubem a nečlenem.
Jedná se např. o:
- Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu
- Vydávání krycích listů
- Evidence štěňat na klubové bázi
- Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno
- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize
- Kontroly vrhů a chovu
- Doporučování psů ke krytí
- Poradenská činnost
9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády/normativy, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické a popsané v jednotlivých standardech plemen FCI.

Čl. III
Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Název chovatelské stanice je registrován pro jednu osobu a je platný po celý život, nebo dokud se jej majitel písemně nevzdá nebo pokud není převeden v rámci dědického řízení na jinou osobu. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením za podmínek plného souladu s předpisy ČMKU.
7. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 6 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
8. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně na rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
9. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
10. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

Čl. IV
Chovní jedinci

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI nebo smluvním partnerem FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou smlouvou a vzájemně si uznávat chovné i nechovné jedince. Dokončení přerušeného procesu bonitace nebo kompletní rebonitaci smí provést pouze ten klub, u kterého byla bonitace započata/provedena
3. Pokud nedojde ke shodě mezi více kluby, určuje na základě doporučení Komise pro chov a zdraví ČMKU podmínky pro zařazení do chovu předsednictvo ČMKU.
4. Poradce chovu příslušného chovatelského klubu nebo člen bonitační komise je povinen provést záznam do PP daného jedince o absolvování bonitace a o jejím splnění, nesplnění nebo odložení.
5. Po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu předá majitel chovného jedince, nebo poradce chovu (v návaznosti na předpisy klubu), průkaz původu (eventuelně kopii bonitační karty a případně i přílohu průkazu původu) plemenné knize k provedení přeregistrace do rejstříku chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a na bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta
6. Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. V těchto případech musí mít klub vypracovaný vlastní bonitační řád, který musí v minimální podobě obsahovat podmínky, za jakých lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány, k jakým se může majitel odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.
7. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince (vztahuje se i na spolumajitelství).
8. Jedinci ve výhradním majetku občanů/rezidentů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí, pokud řády klubu nestanoví jinak.
9. Importovaní jedinci musí být před uchovněním řádně zapsáni v plemenných knihách ČMKU.
10. Zahraniční chovné jedince s exportním průkazem původu vystaveném na majitele, který má zákonné bydliště v ČR, lze použít v chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců. V případě importu již chovného jedince ze zahraničí a uznání zahraniční chovnosti českým klubem provede poradce chovu do průkazu původu daného jedince zápis „uznána zahraniční chovnost“, aby mohla být řádně provedena přeregistrace do rejstříku chovných jedinců ČMKU.

Čl. V
Chovatel, majitel chovného jedince

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
2. Držitelem chovného jedince je buď chovatel, majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou, která se v případě chovných jedinců předkládá klubu a plemenné knize. Chovatelem je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
3. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena aktuální kopií originálu průkazu původu s vyznačenou změnou.
4. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.
5. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice.
6. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.
8. V případě více vlastníků chovného jedince (1 a více spolumajitelů) musí být všichni spolumajitelé uvedeni v průkazu původu, jako první musí být v seznamu uvedena osoba mající ke psovi /feně právo podpisu, pokud smlouva mezi spolumajiteli neurčuje jinak. Spolumajitelství se prokazuje smlouvou mezi spolumajiteli. Smlouva se předkládá chovatelskému klubu a plemenné knize.
9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s osobou, mající ke psovi/feně právo podpisu. V případě převodu práva/zapůjčení k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva o zapůjčení/převodu práva chovu. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu daného plemene.
10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy o spolumajitelství, která určuje, kdo má právo chovu k danému jedinci, po jakou dobu a podepsaná všemi uvedenými spolumajiteli.
11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení chovného jedince, ve které je uveden držitel a doba, po kterou mu je chovný jedinec zapůjčen a případně kopií dokladu o chovnosti jedince, pokud je v dané zemi chovnost udělována. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou klubů - vrh by formálně měl být dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.

Čl. VI
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak).
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- plemeno
- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí,
- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)
5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, nutným k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.
6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny nebo chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán v době krytí podle data uzavření smlouvy.

Čl. VII
Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.
5. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců jakož i všech narozených štěňat a nechat určit parentitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
6. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
7. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
8. Po krytí vyplní a podepíší krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců, v případě převodu práva chovu chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán.
9. .Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
10. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU (https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf). Podmínky pro inseminaci jsou stanoveny v samostatné směrnici
11. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
12. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
13. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.
14. Podmínky zahraničního krytí určují předpisy klubu.
15. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
16. Jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele/rezidenta lze použít k chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců ČMKU (viz čl. IV, bod 8 a 9), neurčí-li klub jiný postup.
17. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu (příp. uchovněni) v zahraniční Plemenné knize daného státu.

Čl. VIII
Vrh

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.
2. O narození štěňat je chovatel povinen podat v souladu s ustanoveními klubových normativ zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,
- pohlaví,
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.
4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

Čl. IX
Průkaz původu psa

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném logem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
2. Průkaz původu musí obsahovat:
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- číslo zápisu
- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)
- tetování/čipování
- druh a barvu srsti
- údaje o chovateli včetně adresy
- podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince.
4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince by měla zahrnovat i cenu průkazu původu.
5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. (https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf) Za poškozený průkaz původu je možno vystavit Opis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu se vystavuje Duplikát (viz. Článek XIII).
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné knihy ČMKU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU), kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je platný v případě, že obsahuje podpisy: chovatele, pracovníka plemenné knihy a údaje o majiteli psa. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu zodpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.
9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu.
10. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import.
11. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.

Čl. X
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, ve které je sídlo chovatelské stanice/zákonné bydliště chovatele, který vrh zapisuje a v které se vrh narodil. Výjimku může povolit P ČMKU na základě dohody s příslušným členem FCI. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen/chovatele , kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do FCI uznané plemenné knihy.
3. Zápis štěňat je prováděn na základě vyplněné žádanky o přidělení zápisových čísel, nebo přihlášky vrhu k zápisu zaslaných na příslušné pracoviště plemenné knihy nejpozději do 4 týdnů věku štěňat. V případě nedodržení kynologických předpisů a rozhodnutí P ČMKU nevystaví plemenná kniha PP štěňatům, kterým již byla přidělena čísla zápisu.
4. Podkladem pro vydání průkazů původů pro štěňata je výhradně platná přihláška vrhu k zápisu štěňat (PZŠ) s originálním podpisem chovatele. Krycí list nebo přihláška vrhu musí být označeny podpisem/razítkem poradce chovu nebo klubem určené osoby a razítkem chovatelského klubu, který doporučuje zápis vrhu do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
5. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu podepsaný majitelem krycího psa a majitelem (držitelem) feny nebo chovatelem, na jehož CHS bude vrh zapsán. V případě zahraničního krytí i čitelná kopie průkazu původu krycího psa včetně dokladu o jeho chovnosti (pokud je v dané zemi vyžadována).
6. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována a vyznačeny případné úhyny oproti žádosti o přidělení zápisových čísel. Na přihlášce musí být potvrzeno identifikační označení štěňat. (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data narození vrhu.
7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. V žádosti o přidělení čísel zápisu/přihlášce vrhu jsou uváděni nejdříve psi a pak feny.
8. Jednotlivé vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada začínající písmenem „A“
9. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem Ch, které je samostatným písmenem české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena Ch, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou)
10. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének.
11. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
12. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu (např. CMKU/zkratka plemene/číslo zápisu nebo ČLP/ zkratka plemene/číslo zápisu).
13. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo P ČMKU vyžádat určení parentity, a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazů původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření hradí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.
14. Ověření parentity je požadováno v případě hlášení vrhu k zápisu po třetím měsíci věku štěňat. Dále je možné ověření parentity požadovat i v dalších případech (např. nežádoucí krytí apod.). Náklady na vyšetření nese v těchto případech chovatel.
15. V době ověřování parentity musí mít štěňata vydaná čísla zápisu a musí být identifikačně označena
16. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné, či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
17. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince (viz směrnice o zápisech do PP
18. V průkazu původu musí být uvedena skutečná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu. Neodpovídá-li barva standardu, musí být PP označen jako NESTANDARDNÍ. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat jako „NESTANDARDNÍ“.
19. V odůvodněných případech může být průkaz původu označen jako „omezená registrace/limited registration“. Tato poznámka musí být rovněž uvedena v databázi plemenné knihy. Jedinec s omezenou registrací se může, mimo využití v chovu, zúčastnit všech kynologických aktivit (výstav, zkoušek atd), Omezená registrace = není povolen k chovu.
20. O omezené registraci rozhoduje P ČMKU, a to u v České republice narozených a zapsaných jedinců nebo u jedinců do České republiky importovaných. P ČMKU je oprávněno omezenou registraci zrušit.
21. Návrh na omezenou registraci může v odůvodněných případech podat:
- orgán ČMKU (P ČMKU, DR ČMKU, Komise pro chov a zdraví ČMKU atd.)
- chovatelský klub
- chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán, může požádat s přihláškou vrhu o zápis určitého štěněte s omezenou registrací. Chovatel si nemůže požádat o doplnění omezené registrace poté, co bylo vlastnictví psa převedeno na nového majitele
- majitel psa/feny
22. Označení omezená registrace může být využito např..:
- u štěňat po rodičích vykazujících dědičné vady, k zamezení opakovaných krytí nebo úzké příbuzenské plemenitby
- u psa, který trpí vážnými dědičným vadami nebo funkčním postižením, a to na základě žádosti i bez žádosti majitele
- u psa, který je homozygotní na vážnou dědičnou vadu s autozomálně recesivní nebo homozygotní/heterozygotní dědičností
- na žádost chovatele/majitele, nebo i bez jejich žádosti, u psa s diskvalifikujícími vadami uvedenými ve standardu plemene, jako je diskvalifikující zbarvení srsti
23. Bude-li pes s omezenou registrací využit k chovu, nemohou být jeho potomci zapsáni v plemenné knize žádného člena FCI ani smluvního partnera, s výjimkou případů, kdy omezená registrace byla zrušena národní kynologickou organizací, která omezenou registraci vystavila.

Čl. XI
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Pro každého psa zapsaného členem FCI nebo smluvním partnerem a poté exportovaného musí národní kynologická organizace, která jej naposledy registrovala, potvrdit převod vlastnictví nového majitele zapsáním jeho jména a adresy na exportní průkaz původu, nebo vystavením samostatného osvědčení o vlastnictví.
2. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy / zkratka plemene / číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
3. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, musí být vydány v jednom z jazyků FCI (A,D,F,E)
4. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU.
5. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XII. zapsáno pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI v zemi původu plemene a kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI. Přijetí plemene není nárokové.
6. Na exportním rodokmenu musí být zanesena jednoznačná identifikace jedince (čip nebo tetování). Bez identifikace není možné zápis importu provést.

Čl. XII Z
ápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU/ČLP s vyznačením druhu registru, u N Reg bez znaku FCI. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:
1. pomocný
2. zvláštní
3. národní

1. Pomocný registr (P Reg)
Do pomocného registru se zapisují:
a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
b) Jedinci bez průkazu původu.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu. K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince). Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU. Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám. Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince). Toto se netýká plemen zapisovaných v národním registru (N Reg). Chovatelský klub může požádat o označení registrační karty omezená registrace/limited registration viz čl. X, bod 19

2. Zvláštní registr (Z Reg)
Do zvláštního registru se zapisují:
a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při zařazení do P Registru.
c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI. Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). CACIB nebo Interšampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu je jedinec zapsaný v registru.
U plemen zařazovaných do zvláštního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci v pomocném registru.

3. Národní registr (N Reg)
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané FCI (český horský pes, kudrnatý vícebarevný pes atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. U plemen zařazovaných do národního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci v pomocném registru.
Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“. Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem: N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

ČL. XIII
Vydávání opisu a duplikátu průkazu původu

1. Vydávání Opisu a Duplikátu průkazu původu. Opis i Duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.
2. Opis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu, ze kterého je patrné, o kterého jedince se jedná (číslo zápisu, čip, jméno).
3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů.
4. (https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf)
5. Duplikát průkazu původu se vydává po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU. Dnem vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným.
6. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300% od základní částky za vystavení duplikátu

Čl. XIV
Administrativa plemenných knih

1. Povinná dokumentace PK:
b) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o označení štěňat.
c) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
d) Kopie průkazu původu importovaných jedinců
e) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg
f) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.
2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.

Čl. XV
Export

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka plemenné knihy
- jménem a kompletní adresou nového majitele
- datem vystavení exportního potvrzení
2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí.
4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.
5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné uvést jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může P ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub.
2. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení chovatele. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele. 3. V případě opakovaného nebo závažného porušení
chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá doba na odstranění problémů
4. Normativy jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a závazných právních předpisů.
5. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU.


Novela zápisního řádu schválena P ČMKU 18.3.2021 s platností od 1.4.2021 – usn. 79/03/21
1.4.2021 - oprava chyby čl. XII/1
28.7.2021 změna čl. I bod 1b s okamžitou platností, usn. 100/07/21

Dodatky a specifikace pro plemeno BEAUCERON:


I.2. Druh chovu: Kontrolovaný, Výběrový (do výběrového chovu jsou zařazeni jedinci, jejichž oba rodiče dosáhli chovné třídy 4-Recommandé. Jedinci zařazení do chovu před 1.1.2009 musí získat titul CAC, složit zkoušku z výkonu a mít DKK max. 1. stupně)
III.2. Podmínky pro zařazení do chovu:
a) splnění popisného svodu, a to ve věku od 12 měsíců
b) RTG DKK max. 2. stupně (vyhodnoceno v ČR nebo v zemi původu)
c) výstava ve třídě dospělých, nejhůře na VD
d) povahový test dle tabulky pro zařazení do chovných tříd (v ČR nebo v zemi původu)
e) dovršení věkové hranice 18 měsíců u psů a 24 měsíců u fen (u psů přeregistrace na plemenné knize)
Podmínky pro sestavení chovného páru:
a) alespoň jeden z chovných jedinců musí být černý s pálením (nelze spojit 2 harlekýny)
b) pokud má jeden z chovného páru RTG DKK 2. stupně (DYS C), druhý musí mít RTG DKK 0/0 (DYS A)
c) není žádoucí spojovat jedince se stejnými vadami
V. Krycí list
Majitel feny si v stáhne z klubových webových stránek formulář Krycího listu – 2 oboustranné tiskopisy (Údaje o krytí a Údaje o vrhu).
Po krytí feny vyplní chovatel veškeré údaje v krycím listu, správnost potvrdí svým podpisem oba majitelé chovných jedinců (psa i feny). Majitel psa provede zápis do knihy krytí.
Chovatel zasílá krycí list – část Údaje o krytí – na adresu poradce chovu k registraci, a to nejpozději 15 dnů po krytí, společně s kopií dokladu o zaplacení registračního poplatku (viz klubové poplatky).
Pokud si chovatel vybere ke krytí zahraničního plemeníka, zasílá současně s krycím listem kopii PP psa, kopii potvrzení o vyhodnocení DKK, potvrzení o splněné chovnosti v zemi, kde je zapsán.
Za správnost všech dokumentů ručí chovatel, při nedodržení podmínek stanovených zápisním řádem nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!
Část krycího listu Údaje o vrhu zasílá chovatel poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí.
VI.16. Podmínky zahraničního krytí
a) RTG DKK max. 2. stupně (max. DYS C)
b) průkaz původu FCI
c)chovnost v zemi, kde je zapsán
VII.2. Za období 1 kalendářního roku smí mít fena pouze 1 vrh (rozhoduje datum krytí).
Schváleno na členské schůzi 18.11.2006 v Praze s platností od 1.1.2007 s úpravami od 1.1.2009

Vyjmutí podmínky absolvování výstavy u zahraničních plemeníků schváleno na čl. schůzi 7.8.2021 v Milíně.

ZÁSADY PŘETETOVÁNÍ NEBO OČIPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEČITELNOSTI TETOVACÍHO ČÍSLAPlemenná kniha ČKS souhlasí
- s přetetováním
- s očipováním v případě nečitelnosti tetovacího čísla :


Plemeno : _______________________________
pohlaví : pes fena

Jméno a chov. stanice : ______________________________________________

Narozen(a) : ____________________ Tet. číslo : ________________________

Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:
l. Pes ( fena ) bude přetetován (a) do levého ucha správným tetovacím číslem dle originálu průkazu původu nebo označen čipem v případě nečitelnosti tetování.
2. Přetetování – očipování musí být přítomna osoba ( chovatel, poradce chovu nebo funkcionář chov. klubu nebo ZKO ) , která potvrdí identitu jedince dle PP na tetovacím pásku v místě podpisu chovatele a to i v případě očipování .

Vždy je nutno uvést čitelně i jméno a funkci osoby.

3. Tetovač ( oprávněná osoba ) vyplní přiložený tetovací pásek jako doklad o tetování , v případě čipování nalepí čárový kód do místa na tetovacím pásku s uvedením jména psa/feny /.
4. Po provedeném přetetování – očipování zašle originál průkazu původu jedince spolu s potvrzeným tetovacím páskem na adresu :

Plemenná kniha, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, která provede na zadní stranu průkazu původu zápis o přetetování do levého ucha nebo očipování a záznamená v databázi plemenné knihy o této skutečnosti.

Pouze jedinec, který má identifikační znak ( tetování nebo čipování ) zaznamenáno v průkazu původu, může být předveden na chovatelské nebo výcvikové akci .

Schváleno PČKS v Praze dne 26.5.2009
Vyšlo ve zpravodaji INFO 2/2009 vydávaném ČKS
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz