Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.
Směrnice pro zápis do průkazu původu
1. U první generace předků se zapisují všechny získané uznané tituly a zkoušky až do počtu 13. U druhé generace předků se zapisují nejvyšší ocenění až do počtu 5.
2. Za nejvyšší tituly vůbec jsou považovány následující tituly: Interšampión, Národní šampión, Klubový šampión, Světový a Evropský vítěz, CACIB, BIS, BIG, BOB, Národní vítěz, Klubový vítěz, čekatelství šampionátů. U vzájemně se podmiňujících zkoušek se bude v PP uvádět pouze nejvyšší dosažený stupeň zkoušky (např. při dosažení IPO 1, 2, 3 se zapíše pouze IPO 3).
3. Po přiznání šampionátů se již neuvádějí čekatelství a rezervní čekatelství, která k šampionátu vedla. Zapisují se ale čekatelství ještě nedosaženého národního šampionátu jiné země.
4. Nová příloha k PP se vydává pouze majiteli psa (majitel doloží PP s vyplněnou rubrikou majitel). Přílohu vystavuje to pracoviště plemenné knihy, které vystavilo PP.
5. Zápisy v PP nebo příloze k PP z akce neuznané FCI zruší za poplatek příslušné pracoviště plemenné knihy.
6. PP i příloha k PP musí obsahovat záznam o majiteli, popř. o jeho změně.
7. Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince může být zapsána plemennou knihou pouze u jedinců se zápisovým číslem ČMKU v majetku českého rezidenta.


Metodika pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu
1. do průkazu původu (dále PP) je možné uvést informaci o ověřené parentitě v případě, kdy jsou k dispozici doklady o vyšetření DNA otce, matky i potomka.
2. ověření parentity vyznačuje plemenná kniha v PP samolepkou s nápisem rodiče verifikovaní/parents valid umístěnou na titulní straně PP (do poznámky v PP)
3. biologickým materiálem pro vyšetření je krev nebo bukální stěr
4. odběr vzorku může provádět veterinární lékař, laboratoř, která vzorek zpracovává, nebo zástupci chovatelského klubu. V případě odběrů zástupci klubu musí být v předpisech klubu uvedeno, kdo a za jakých podmínek může odběr provést
5. stanovení DNA musí být provedeno akreditovanou laboratoří
6. při odběru musí být ověřena totožnost jedince (čip, tetovací číslo). Tato informace musí být vyznačena ve výsledkovém protokolu
7. uznávány jsou pouze výsledky, v kterých je uvedeno, o kterého jedince se jedná (plemeno, pohlaví, datum vrhu, identifikační označení)
8. o zápis může požádat chovatelský klub nebo majitel/chovatel psa/feny.
9. ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích" Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.
Aktualizace:
Úprava bodu 2 – Usnesení 46/09/08 dne 25.9.2008 s okamžitou platností
Doplnění metodiky pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu – Usnesení P ČMKU 88/10/16 ze dne 13.10.2016, s platností od 1.1.2017
Doplněný bod 7 – usnesení 150/10/17 ze dne 6.10.2017, s okamžitou platností
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz