Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.

Bonitační řád Beauceron klubu ČR, z.s.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Bonitační řád Beauceron klubu České republiky, z.s. (dále jen BK-ČR) slouží k podpoře a zkvalitňování chovu plemene Beauceron (dále jen Bc) a stanovuje podmínky pro zařazení psů a fen plemene beauceron do chovu. Je závazný pro členy i nečleny BK-ČR.
Bonitace je chovatelská akce, na které probíhá odborné posouzení exteriéru a povahy psa (feny) a porovnání zjištěných skutečností s platným standardem FCI.
Bonitace se skládá ze dvou částí:
a/ posouzení exteriéru tzv. POPISNÝ SVOD
Posouzení exteriéru (popisný svod) provádí pouze rozhodčí exteriéru s aprobací pro plemeno beauceron. Poradce chovu nebo pověřený člen chovatelské komise má právo před zahájením akce upozornit rozhodčího na současnou problematiku plemene a chovatelské cíle BK ČR.
Nedílnou součástí popisného svodu je měření jedince a podrobná kontrola paspárků, které může provádět rozhodčí exteriéru, poradce chovu nebo pověřený člen chovatelské komise. Kdokoli z výše uvedených posuzovatelů má právo zaznamenat poznámku k povaze posuzovaného jedince.
Pokud je bonitace prováděna v den klubové nebo speciální výstavy a jedinec přihlášený na bonitaci je posouzen na výstavě, je výstavní posudek zúčastněného jedince zároveň posudkem popisného svodu.
b/ POVAHOVÝ TEST
Povahový test mohou posuzovat pouze osoby ze Seznamu posuzovatelů. Podmínky pro zařazení na Seznam posuzovatelů a jejich počet stanovuje zvláštní předpis klubu. Posuzovatelé jsou na akci předem vybíráni losem. Losování lze provést na členské schůzi, schůzi předsednictva, nebo za přítomnosti alespoň 2 členů předsednictva nebo CHK, které k tomu předsednictvo pověří. Losují se 3 posuzovatelé a náhradník. V případě absence některého z vylosovaných posuzovatelů může poradce chovu nebo předseda klubu delegovat dalšího náhradníka ze Seznamu posuzovatelů. Proti výsledku bonitace není možné se odvolat. Jednotlivé části (popisný svod, měření, povahový test) je možné kdykoli opakovat.
Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, a její přesunutí na jiný termín, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín. V ostatních případech poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.

2. PLÁNOVÁNÍ BONITACÍ Roční plán bonitací určuje předsednictvo BK ČR. Tzn. určuje termíny a místa konání bonitací, rozhodčího pro exteriér a losuje posuzovatele povah. Bonitace je pořádána zpravidla 2x ročně při klubové a speciální výstavě. Dle organizačních kapacit je možné ji pořádat jako jednodenní, nebo dvoudenní akci. Plán bonitací je předem zveřejněn na klubovém webu a v ročence.

3. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA BONITACI, POVINNOSTI MAJITELE (PSOVODA)
 • platný průkaz původu FCI
 • čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
 • dosažený věk min. 12 měsíců v den bonitace
 • očkovací průkaz nebo Petpas, splnění veterinárních podmínek uvedených v propozicích
 • odeslaná přihláška včetně všech požadovaných příloh v termínu dle propozic
 • uhrazený poplatek za bonitaci
 • bonitace je jednou (nikoli jedinou) podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Ostatní podmínky chovnosti (věk, DKK, výstava…) nepodmiňují účast jedince na bonitaci.
 • bonitace se mohou účastnit jedinci v majetku členů i nečlenů BK ČR.
 • bonitace se mohou účastnit jedinci v majetku či spolumajetku zahraničních majitelů.
 • bonitace se mohou zúčastnit háravé feny. Tuto skutečnost je nutné před začátkem akce oznámit pořadateli a fenu držet odděleně. Její posouzení proběhne na konci akce.
 • popisného svodu i povahového testu se jedinci mohou účastnit opakovaně
 • z bonitace budou vyloučeni jedinci, jejichž stav, chování, zdraví či předvedení je v rozporu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
 • z bonitace mohou být vyloučeni jedinci, kteří nejsou plně pod kontrolou svého psovoda, nebo je-li psovod pod vlivem alkoholu či omamných látek
 • psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem


4. POVINNOSTI POŘADATELE BONITACE Pořadatel musí mít k dispozici prostor nejméně o velikosti 60 x 60 m a odpovídající technické a hygienické zázemí. Taktéž musí mít k dispozici dostatečný počet vyškolených pomocníků a zapisovatele.
Technické prostředky pro pořádání bonitace:
 • vymezený prostor (výstavní kruh) pro posuzování
 • přístřešek pro rozhodčího exteriéru a zapisovatele
 • stůl a dostatečný počet židlí
 • psací potřeby nebo notebook
 • podložku nebo rovnou plochu pro měření bonitovaných jedinců
 • posuvnou míru, krejčovský metr, startovací pistoli ráže 9 mm a dostatečný počet nábojů, čtečku čipů (zajišťuje poradce chovu)
 • nádobu s vodou a ručník nebo vlhčené ubrousky
 • bonitační karty (zajišťuje poradce chovu)

Pořadatel je povinen včas zveřejnit propozice dané akce, informovat předsednictvo o plánovaném rozpočtu, zkontrolovat došlé přihlášky a doklady přihlášených jedinců a veškeré podklady včas předat poradci chovu.

5. POSOUZENÍ BONITOVANÉHO JEDINCE
5.1. Popisný svod Během popisného svodu je podrobně popsán exteriér posuzovaného jedince, skus, úplnost chrupu, jednotlivé tělesné proporce, barva a kvalita srsti, paspárky, varlata u samců, je posouzen pohyb. Jedinec je předváděn ve statice a pohybu dle pokynů rozhodčího. Během posuzování předvádí jedince jeden psovod. Vyžaduje-li to situace (např. zdravotní stav psovoda), může psovod požádat o předvedení pomocníka.
5.2. Měření Měření může provádět rozhodčí, poradce chovu nebo vyškolený člen chovatelské komise. Měří se výška v kohoutku, délka těla (od prsní kosti k sedacímu hrbolu), šířka hlavy, délka čenichové partie (od špičky čenichu po střed stopu) a délka mozkovny (od středu stopu po týlní hrbol). Psovod je povinen při měření psa zajistit tak, aby bylo možné provést všechna měření. Je povoleno použít náhubek i pomoc další osoby.
5.3. Povahový test Povahové testy mohou být prováděny dle časových možností pořadatele ve stejný den, jako popisný svod, v den předcházející či následující, nebo na samostatné klubové akci. Termín, čas a místo musí být předem zveřejněny. PB: Povahový test je zaměřen na celkové zhodnocení povahy psa nebo feny, klade se důraz především na vyrovnanost povahy, sebevědomí a socializaci. V průběhu povahového testu se hodnotí zejména nebojácné a sebevědomé chování, pevná a vyrovnaná povaha, ovladatelnost, temperament, reakce na střelbu a kontakt se psovodem.

Hodnocení povahového testu Posouzení povahových testů mohou provádět osoby ze Seznamu posuzovatelů. Zařazení osob na seznam posuzovatelů řeší samostatný dokument. Komise pro posouzení povahy je tříčlenná.

Vybavení psa
Pes musí být v průběhu povahového testu vybaven vodítkem (cca 3m dlouhým) a obojkem. Toto vybavení je jednotné pro všechny účastníky a zajišťuje jej pořadatel ve spolupráci s poradcem chovu.

Posouzení povahy
Povahový test se skládá ze 3 částí (prověrky socializace, reakce na střelbu a reakce na hůl), přičemž každá část je hodnocena body 0-10. K bodovému hodnocení může posuzovatel připsat slovní komentář nedostatků. Komise hodnotí každého psa jednotlivě. V průběhu jednotlivých částí posuzování povahy smí být psovodem psovi dán pouze jeden povel a to na začátku provádění příslušného úkonu. Pokud to bude nutné, dá posuzovatel svolení k opakování povelu.
Bodové hodnocení:
- v každé části testu 7-10 splnil výborně
- v jakékoliv části testu 5-6 splnil
- v jakékoliv části testu 0-4 nesplnil
Známkou „nesplnil“ bude hodnocen i pes, který povahový test z jakýchkoli příčin nedokončí. Bodové hodnocení všech tří posuzovatelů se průměruje a zaokrouhluje na celá čísla.

Opakování testu
Opakování povahového testu je možné při další akci. Poplatek za opakování testu je stejný, jako za první absolvování (viz klubové poplatky).

Střelba
Střelba se provádí ze startovací pistole ráže 9 mm. Před příchodem prvního psa se provedou 2 zkušební výstřely.

Průběh povahového testu:
a) Prověrka socializace I.
Prověrka socializace se skládá ze dvou částí, první část probíhá hned na začátku, druhá část probíhá na konci celého posuzování.

Postup při provedení první části prověrky socializace:
Po vstupu do kruhu posuzovatel psovi nasadí obojek a připne jej k cca 3 m dlouhému vodítku. Tyto pomůcky jsou standardní pro všechny účastníky (viz bod vybavení psa). Poté posuzovatel nebo psovod sejme psu původní obojek. Posuzovatel doprovází psovoda se psem k zapisovacímu stolu. Cestou se psem navazuje nenucený kontakt v podobě pohlazení po hlavě nebo hřbetě s vlídným slovem a pozoruje reakci psa na neznámé prostředí. U stolu nejprve ukáže psovod tetování nebo čip psa pro identifikaci. Tetování se (pokud je ve slabině) ukazuje položením psa na záda nebo vyzvednutím předních končetin do výšky a následným odhalením břicha.
Prověrka socializace začíná již od nasazení obojku, kdy je pes v blízkosti cizí osoby (posuzovatele). U psa se v této části prověrky socializace hodnotí zejména schopnost zklidnit se v krátké době a přiměřeně reagovat při provádění další činnosti - zápis u stolku, rozhovor s cizí osobou atd.)

b) Střelba
Ve vymezeném prostoru ve vzdálenosti cca 30 m od střelce jsou umístěny dva kužely vzdálené od sebe na cca 10m. Psovod je upozorněn, aby se tiše bez ovlivňování psa ponechaného na celou délku vodítka vzdálil normálním krokem přímo ke kuželu. Tam zazní výstřel. Pak se tiše vydá směrem k druhému kuželu, kde se krátce zastaví a zazní další výstřel.
Za ideální reakci se považuje naprostá ignorace vůči střelbě, kdy pes nerušeně pokračuje v činnosti i během střelby po oba dva výstřely. Za normální se považuje i reakce, kdy pes zvedne hlavu, otočí se směrem ke střelci a nadále se věnuje činnosti před střelbou. Za nežádoucí reakci se pokládá jasný úlek a pasivní reakce, kdy pes očividně znervózní a pokusí se o útěk nebo hledá úkryt za zády psovoda. V případě nejasné reakce je možno 1 výstřel zopakovat.

c) Reakce na hůl Na určeném místě ukáže rozhodčí psovodovi, že se má postavit do obranné pozice, dobře se zapřít a omotat si vodítko kolem ruky. Pes je nyní na délce vodítka asi 1,5 - 2m. Od stolu směrem ke psu vykročí pomocník s holí (o délce cca 1,5 m). Nejdříve ve vzdálenosti 5m na sebe upozorní výhružným postavením, poté se přiblíží. Získá-li psovu pozornost uskuteční nápřah holí směrem na psa. Po prvním nápřahu následuje okamžitě druhý, krok blíže ke psu. Poté pomocník udělá několik kroků do strany a na chvíli přeruší oční kontakt se psem. Následuje další nápřah holí na psa, který je zopakován opět s krokem blíže ke psu. Ideální reakci je tzv. aktivní obrana-přesvědčivá reakce psa v podobě štěkotu, kdy pes vyrazí kupředu směrem na pomocníka. U mladých nebo klidnějších jedinců bývá někdy první reakce překvapení, kdy pes zůstává tiše, bez hnutí stát. V tomto případě se opakuje ještě třetí zkouška z jiné strany (5.-6. nápřah), kde se ukáže, jestli se pes rozhodne bránit. Za normální reakci se považuje, pokud pes zůstane stát, sebevědomě hodnotí neznámou situaci, popř. zaštěká, může projevit i úlek z neznámé situace, nereaguje však bázlivě.
Za nežádoucí reakci se pokládá jasný úlek a pasivní reakce, kdy pes očividně znervózní, nebo hledá úkryt za zády psovoda.

d) Prověrka socializace II.
Druhá část prověrky socializace se provádí po ukončení prověrky reakce na hůl. Skupina lidí – posuzovatelé a zapisovatel sedí či stojí u stolu a posuzovatel se pokusí navázat kontakt se psem. To probíhá velmi nenuceně, nastaví dlaň a potom psa pohladí po hřbetě a po šíji. Mezitím si ostatní posuzovatelé klidně povídají. O navázání kontaktu se psem se pokusí i další posuzovatel. Sleduje se reakce psa na pozornost a doteky cizí osoby. Ideální reakci je zájem psa – očichání osoby a nevyhýbání se doteku. Hodnocení záleží na míře zdrženlivosti, kterou pes vykazuje. Pes nemá projevovat strach nebo agresi. Při této závěrečné části může posuzovatel navázat konverzaci se psovodem.

6. BONITAČNÍ KARTA
Bonitační kartu připraví poradce chovu na základě zaslané přihlášky.
Během popisného svodu jsou do karty zapisovány veškeré posudky a poznámky rozhodčího, výsledky měření, případné slovní hodnocení povahy a výsledek povahového testu. Bonitační karta musí být podepsána rozhodčím exteriéru, posuzovateli povah a opatřena razítkem klubu. Originál bonitační karty zůstává v klubovém archivu, kopii obdrží po zpracování údajů majitel psa. Bonitační karta může být majiteli zaslána v elektronické formě.
Veškeré údaje psa nebo feny zaznamenané v bonitační kartě budou zveřejněny v ročence a na klubovém webu.

7. INDIVIDUÁLNÍ BONITACE
Individuální bonitaci může povolit ve výjimečném případě chovatelská komise, která rozhodne na základě písemné žádosti majitele psa (feny). Individuální bonitace zahrnuje pouze popisný svod (včetně měření). Provádí ji rozhodčí exteriéru společně s poradcem chovu nebo jím pověřeným členem chovatelské komise. Poplatek za individuální bonitace se řídí schváleným klubovým sazebníkem, majitel bonitovaného jedince hradí všechny náklady s tím spojení (posudečné a cestovní náklady rozhodčího, cestovní náklady PCH nebo určeného člena chovatelské komise.) Ostatní členové chovatelské komise mohou být bonitace přítomni bez nároku na úhradu cestovného.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Bonitační řád byl odsouhlasen schůzí předsednictva dne 1.12.2017 v Radotíně a schválen členskou schůzí 17.3.2018 v Radotíně.

7.8.2021 - členská schůze Milín - změna podmínek účasti (minimální věk 12 měsíců).
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz