POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).

Bonitační řád Beauceron klubu České republiky - platný do r. 2008


Bonitační řád Beauceron klubu České republiky (dále jen BK-ČR) slouží k podpoře a zkvalitňování chovu plemene Beauceron (dále jen Bc) a řídí jeho bonitaci. Je závazný pro členy i nečleny BK-ČR. Bonitační řád je důležitý pro plánovaný výběr chovných jedinců a jejich co nejlepšímu využití v chovu a tím i zlepšení kvality plemene.

1 ) Bonitační komisi tvoří:
 • poradce chovu, který je současně předsedou bonitační komise nebo předseda chovatelské komise
 • rozhodčí exteriéru
 • posuzovatel povah
 • pomocní pro měření a vážení bonitovaných jedinců
 • člen chovatelské komise
 • dle potřeb jeden pomocník
Předseda bonitační komise zodpovídá za proškolení osob bonitační komise před konáním akce.

2 ) Roční plán bonitací určuje předsednictvo BK-ČR. Tzn. určuje termíny a místa konání bonitací, rozhodčího pro exteriér a posuzovatele povah na návrh chovatelské komise a poradce chovu. Předsednictvo BK-ČR shromažďuje výsledky všech bonitací a zanáší je do dokumentace poradce chovu, kde jsou archivovány. Bonitační komise vystavuje potvrzení o splnění bonitace ve dvou výtiscích. První výtisk slouží potřebám BK-ČR a druhý výtisk slouží majiteli bonitovaného jedince. Chovatelská komise každoročně zveřejňuje seznam bonitovaných jedinců.

3 ) Konání bonitace:
bonitace se pořádají dle potřeb BK-ČR, minimálně jednou ročně. Minimální počet přihlášených jedinců na bonitaci je 5, a to v případě, že je bonitace prováděna jako samostatná akce.

4 ) Obecně závazné normy pro účastníky bonitace:
 • bonitace se může zúčastnit každý majitel psa / feny (dále jen psa) Bc a nemusí být členem BK-ČR
 • bonitace není povinná pro majitele Bc, kteří nemají zájem chovat
 • majitel psa, který nesplnil bonitaci v plném rozsahu, nemá právo zapisovat odchovy do plemenné knihy
 • jakýkoliv nárok na náhradu škody, která případně z výsledku bonitace vznikne majiteli bonitovaného jedince, nebo dalším osobám, je nepřípustný

5 ) Povinnosti majitele bonitovaného jedince
 • dostavit se včas na místo konání akce a po celou dobu se řídit pokyny pořadatelů a bonitační komise
 • dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů
 • opatřit bonitovaného jedince hladkým nestahovacím obojkem, vodítkem a případně ochranným košíkem
 • setrvat po celou dobu konání bonitace na místě a vyčkat ukončení bonitace

6 ) Podmínky účasti na bonitaci:
 • řádně a včas podat přihlášku na bonitaci včetně všech příloh (viz dále)
 • psi musí být zapsáni v plemenné knize ČR a v době konání bonitace musí dosáhnout věku minimálně 18 měsíců
 • musí být proveden zápis vyhodnocení RTG.DKK do průkazu původu
 • musí být možnost identifikovat bonitovaného jedince podle tetovacího čísla
 • musí být splněn svod dorostu
 • předvedeni k bonitaci nesmějí být psi nemocní a kteří nesplnili podmínky stanovené Zákonem č. 167/93 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • háravé feny musí být odděleně ustájeny a předvedeny na bonitaci jako poslední
 • zaplacen bonitační poplatek nejpozději v den konání bonitace. Výši poplatků pro členy BK-ČR určuje členská schůze. Pro nečleny BK-ČR je bonitační poplatek navýšen o 300 %
 • v den konání bonitace předložit bonitační komisi originál průkazu původu spolu s výkonnostním a výstavním průkazem psa a jeho platný očkovací průkaz
 • splněná účast na výstavě ve třídě dospělých

7 ) Zásady pro pořádání bonitace:
Pořadatel musí mít k dispozici prostor nejméně o velikosti 60 x 60 m a odpovídající technické zázemí (místnost pro rozhodčího a bonitační komisi), jakož i hygienické zázemí. Taktéž musí mít k dispozici dostatečný počet vyškolených pomocníků a písaře.
Technické prostředky pro pořádání bonitace:
 • přístřešek pro rozhodčího exteriéru a písaře
 • stůl a dostatečný počet židlí
 • psací stroj
 • podložku pro měření bonitovaných jedinců
 • posuvnou míru
 • krejčovský metr
 • váhu pro vážení psů
 • úvazový kolík s 3m pérovým úvazkem
 • zástěnu pro figuranta
 • figurantský oděv a ochranný rukáv
 • startovací pistoli ráže 9 mm a dostatečný počet střeliva START
 • řehtačku, zvonek na kolo a novinový výtisk
 • vytyčovací soupravu kruhu (kolíky a vytyčovací pásku)
 • umyvadlo s vodou a ručník
 • číslo pro psovody shodné s bonitačním katalogem
 • bonitační katalog
 • bonitační karty
 • visačky pro označení bonitační komise

8 ) Povinnosti pořadatelů bonitace:
 • včasné rozeslání přihlášek na bonitaci
 • kontrola správnosti vyplnění dokladů – nesprávně vyplněné doklady budou vráceny
 • sestavení bonitačního katalogu
 • zajistit veterinární a zdravotnickou službu
 • zajistit včasné povolení akce u Městského (obecního, obvodního) úřadu
 • zajistit včasnou žádost o určení veterinárních podmínek
 • zajistit rozhodčího exteriéru s aprobací pro Bc
 • informovat rozhodčího exteriéru o počtu došlých přihlášek
 • předat zkontrolované doklady jednotlivých psů před začátkem bonitace předsedovi bonitační komise

9 ) Přihlášky na bonitaci:
Přihlášky na bonitaci je nutné zaslat vedoucímu akce nejpozději 3 týdny před konáním bonitace. K přihlášce je nutno přiložit fotokopii průkazu původu (obě strany) a fotokopii výkonnostního a výstavního průkazu psa, kde jsou uvedeny všechny !!! výstavy a zkoušky z výkonu, eventuelně kopii dokladu o zaplaceném bonitačním poplatku. Nesprávně nebo neúplně vyplněné přihlášky a bez požadovaných příloh nebudou přijaty.

10 ) Posouzení bonitovaného psa při bonitaci:
 • měření: výška, délka hloubka a obvod hrudníku, délka hlavy, délka čenichu a mozkovny, šíře hlavy, délka ucha, obvod zápěstí
 • váha
 • posouzení v kruhu – v pohybu a v postoji

bonitační kód a slovní posudek

11 ) Bonitační karta:
viz. příloha

12 ) Test sociálního chování (test povahy)
Test sociálního chování se hodnotí po celou dobu konání bonitace
 • při měření a vážení
 • při kontrole chrupu, paspárků, tetovacího čísla, u psů i při kontrole varlat
 • při posouzení exteriéru v kruhu
Hodnotí se celkové chování psa vůči okolí, tzn. chování testovaného jedince k lidem i ostatním psům. Po skončení posuzování exteriéru v kruhu se provádí test sociálního chování a to následovně:
Ve čtverci o stranách 15 x 15 m prochází skupina 6ti osob a jedna osoba s upoutaným psem na vodítku a v ochranném košíku. Psovod s testovaným psem vejde do čtverce a prochází skupinou osob. Jednu osobu zastaví a dá se s ní do řeči. Před rozhovorem si psovod a osoba podají ruce. Při rozhovoru testovaný pes může stát, sedět nebo ležet. Rozhovor bude trvat jednu minutu. Při rozhovoru bude osoba provádět gesta rukama, ve kterých bude mít složený novinový výtisk. Během rozhovoru okolo psovoda s testovaným psem projde ve vzdálenosti 5 m druhý pes (nesmí to být háravá fena). Rozhovor psovoda testovaného psa bude ukončen opět podáním rukou. Po té psovod se psem obejde vyznačený čtverec. Při obcházení čtverce budou použity zvuky zvonku na kolo a řehtačky. Testovaný pes by při zkoušce neměl napadat osobu ani zkušebního psa. Měl by se chovat naprosto klidně a vyrovnaně.

Samostatnost psa bez přítomnosti psovoda:
Testovaný pes spolu se psovodem vejde do čtverce o stranách 15 x 15 m, kde je ve středu čtverce zabudován kolík s úvazkem. Psovod na pokyn rozhodčího připne psa na úvazek a odchází do úkrytu, který je vzdálen 20 m od psa. Okolo testovaného psa ve vzdálenosti 8 m od kolíku projde skupina 5ti osob, která se mezi sebou hlasitě baví (nesmí provádět výhružná gesta směrem na psa). Skupina prochází jedním směrem. Po odchodu skupiny osob okolo psa proběhne ve vzdálenosti 10 m od kolíku druhý psovod s upoutaným psem na vodítku (zkušební pes nesmí být háravá fena). Po zklidnění testovaného psa je psovod vyzván k návratu ke psu, odpoutá jej od úvazku a opustí prostor. Testovaný pes by neměl projevovat reakci na osoby ani na druhého psa.

Nepovinná část – obranářská činnost psa a střelba:
Psovod s upoutaným psem na pokyn rozhodčího prochází okolo zástěny, za kterou je ukrytý pomocník (v plné figurantské výstroji s ochranným rukávem). Pomocník zaútočí na psovoda s výhružným křikem a gesty. Pes musí ihned razantním zákusem na ochranný rukáv útok zastavit. Po krátkém boji pomocníka se psem přejde pomocník do klidu, pes by měl pomocníka ihned pustit a provádět střežení. Psovod může použít povel „pusť“, když pes nechce pustit ochranný rukáv. Hodnotí se razance útoku a zákusu psa, jakož i pouštění při klidu pomocníka. Na pokyn rozhodčího psovod se psem odchází od pomocníka do vzdálenosti 50ti kroků. Na pokyn rozhodčího odpoutá psa, přidržuje jej za obojek a čeká, až pomocník křikem a výhružnými gesty vyprovokuje psa. Psovod na pokyn rozhodčího vyšle psa k provedení zadržení. Při vypouštění psa pomocník utíká směrem od psa, po deseti krocích se otočí a s křikem a výhružnými gesty provede protiútok na psa. Psovod ihned po vypuštění psa běží na místo střetu psa s pomocníkem. Po krátkém boji psa s pomocníkem přechází pomocník do klidu. Pes by měl ihned pomocníka pustit a provádět střežení. Psovod opět může použít povel „pusť“. Psovod na pokyn rozhodčího upoutá psa a odchází na určené místo. Hodnotí se opět razance útoku, síla zákusu a pouštění. Po ukončení obran nastoupí psovodi se psy upoutanými na vodítku, přičemž se 1x vystřelí ze startovací pistole ráže 9 mm. Vzdálenost střelce od testovaných psů je 25 m. Ostatní účastníci bonitace budou upozornění, že bude prováděna střelba. (Způsob provedení střelby bude upraven dle prostředí a situace).

Celkové hodnocení povahy:
A - sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
A1 - sebevědomý, vyrovnaný, živý, bez kontaktu s psovodem
A2 - příliš sebevědomý, ale nebojácný, živý, méně vyrovnaný
A3 - nebojácný, živý, bez znalosti cizího prostředí
B - mírně zdrženlivý, méně sebevědomý
B1 - mírně zdrženlivý, méně sebevědomý bez kontaktu s psovodem
B2 - mírně zdrženlivý, méně sebevědomý s tendencí k napadání z neznalosti cizího prostředí
C - apatický, s minimálním projevem
D - zcela apatický, bez jakéhokoliv projevu – z chovu vyřazen
E - bázlivý - z chovu vyřazen
F - agresivní - z chovu vyřazen

13 ) Platnost bonitace:
Bonitace se provádí zpravidla jednou za život psa, jen ve výjimečných případech může chovatelská komise na žádost majitele psa povolit opakování bonitace (rebonitaci). Pes je uchovněn na dva roky. Chovnost psa se obnovuje každé dva roky na svodu plemeníků.
Výsledek opakované bonitace je neodvolatelně platný. Opakování bonitace se povoluje pouze z důvodů celkové indispozice psa, při nezařazení psa do chovu z důvodu povahy. Nevztahuje se na jedince, kteří byli nezařazení do chovu z důvodu hrubých exteriérových vad. Majitel psa má možnost bonitaci jedenkrát opakovat, a to nejdříve za rok od první bonitace. Výsledek neúspěšné bonitace se nezaznamenává do průkazu původu psa. Na výsledek neúspěšné bonitace nesmí být brán zřetel při opakování bonitace. Bonitační karta neúspěšné bonitace se však zakládá.

14 ) Bonitační karty a knihy bonitací:
Zbonitovaným jedincům vystaví bonitační komise bonitační kartu. Bonitační karta se vystavuje dvojmo, originál bonitační karty obdrží poradce chovu a kopii obdrží majitel psa. Kopie bonitační karty je spolu s průkazem původu psa předána majiteli psa ihned po ukončení bonitace a provedení všech zápisů.
Majitelé psů, kteří při bonitaci neuspějí, obdrží ihned průkaz původu psa. V průkazu původu nesmí být žádný záznam o neúspěšné bonitaci
Kniha bonitací představuje rozsáhlý soubor informací o jedincích plemene Beauceron, kteří jsou doporučeni k chovu, ale i těch, kteří jsou k chovu vhodní, pokud jde o znaky stavby těla a povahových vlastností.

15 ) Bonitace se nesmí zúčastnit jedinci, pokud nesplňují podmínky Zákona č 167/93 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání.

16 ) Závěrečná ustanovení:
Do chovu nebudou zařazeni jedinci, kteří neodpovídají standardu, se zjištěnými závažnými exteriérovými či povahovými vadami, dále jedinci, na nichž byl proveden veterinární či jiný zákrok vedoucí k zakrytí exteriérových a genetických vad.

Bonitační řád schválila členská schůze BK-ČR dne 22. 4. 2001 v Dolním Bousově, tímto dnem pozbývá platnost bonitační řád schválený 18. 1. 1997 v Radotíně spolu s úpravou provedenou dne 28. 2. 1998 v Radotíně.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com