Rodokmen

Assie Av-Bel
Otec
Amos AV-Bel
Matka
Nami des Assiers
Otec
neni v databazi
Matka
neni v databazi
Otec
Helios des Sirenes Blanches
Matka
Hawai des Assiers
Otec
neni v databazi
Matka
neni v databazi
Otec
neni v databazi
Matka
neni v databazi
Otec
neni v databazi
Matka
neni v databazi
Otec
Dawake des Assiers
Matka
Diane des Assiers